RESULTATEN ONDERZOEK ZORGMARKT

Onderzoek onder 200 zorginstellingen in Nederland naar ontwikkelingen in de zorgmarkt. Dit werd uitgevoerd i.s.m. BeeldenBedrijf* in de tweede helft van 2015.

De meeste zorginstellingen hebben de laatste jaren te maken met grote veranderingen. Dit onderzoek diende om een korte inventarisatie te maken van knelpunten en trends.

Wat zijn bedreigingen voor de (kwaliteit van de) zorg? Welke interne en externe factoren spelen een rol van belang? Hoe zetten zorgverleners zich in de markt wat betreft Marketing en Communicatie?


De volgende instellingen deden mee aan het onderzoek:

Zorggroep25%
Ziekenhuis16%
Verpleeg-of verzorgingsinstelling15%
Geestelijke gezondheidszorg9%
Samenwerkingsverband8%
Zelfstandig Behandelcentrum (ZBC)6%
Thuiszorg5%
Revalidatiecentrum4%
Anders, bijv. diagnostisch centrum, brancheorganisatie, multidisciplinaire instelling, huisartsenzorg11%
Hoeveel cliënten heeft uw organisatie ongeveer?
5-103%
10-253%
25-1007%
100-50017%
Meer dan 50063%

De helft van de deelnemers bestaat uit zorggroepen, ziekenhuizen of verpleeg/verzorginstellingen.

Het overgrote deel (80%) betreft middelgrote of grote instellingen.


V: Er is de laatste jaren veel veranderd in de zorg. Heeft uw instelling hier ook mee te maken?

Ja98%
Nee2%

Het is overduidelijk dat vrijwel iedere zorginstelling te maken heeft met veranderingen.


V: Welke aspecten vallen u het meeste op? (meerdere antwoorden mogelijk)

De financiering86%
De rol van de zorgverzekeraars74%
De rol van de overheid55%
De kwaliteit van de zorg47%
De kosten37%
De rol van de cliënten31%
De concurrentie23%
De rol van de media20%
Randfactoren, zoals ICT en huisvesting17%
De rol van de toezichthouder16%

De grootste knelpunten liggen bij financiering, de rol van zorgverzekeraars en overheid.


V: Wat zijn de meest opvallende veranderingen bij Financiering? (meerdere antwoorden mogelijk)

De manier van bekostiging75%
De hoogte van de financiering42%
Beperkte groeimogelijkheden38%
Dalende opbrengsten30%
Mogelijkheden / gemak om leningen af te sluiten9%

Hier blijkt dat de manier waarop de zorg word gefinancierd voor grote problemen zorgt, terwijl de hoogte van de vergoedingen en de beperkte groeimogelijkheden ook bij veel instellingen als hindernis worden gezien. Dalende opbrengsten zijn voor 1/3 van de organisaties een probleem.


V: Kosten: wat zijn hier de meest opvallende veranderingen? (meerdere antwoorden mogelijk)

Oplopende kosten van personeel29%
De kosten stijgen niet significant23%
Oplopende kosten van medicijnen9%
Oplopende kosten van apparatuur9%
Oplopende kosten van huisvesting9%
Oplopende kosten door strengere eisen5%
Dalende inkomsten bij gelijkblijvende kosten, dus lagere kosten/baten verhouding4%
Ik weet het niet / niet van toepassing25%

Wat betreft de kosten is er geen overduidelijke “winnaar”, slechts twee antwoorden springen er uit: oplopende personeelskosten en de vaststelling dat de kosten niet stijgen. Hiernaast sluit een kwart van de deelnemers zich bij de laatste stelling aan: het thema is niet relevant.


V: In het beste geval stijgt de kwaliteit van de zorg, maar indien deze daalt: wat zijn hier de belangrijkste oorzaken? (meerdere antwoorden mogelijk)

Lagere vergoedingen34%
Overheidsbeleid26%
Personeelstekort20%
Niveau personeel 18%
Hogere kosten13%
Marktwerking4%
Kwaliteit middelen (apparatuur e.d.)4%
Minder tijd voor patiënt door productieafspraken4%
Wensen cliënten3%
Kwaliteit huisvesting1%
Inderdaad, de kwaliteit stijgt31%

Hier zien we dat eenderde van de deelnemers antwoordt dat de kwaliteit niet daalt, terwijl een even groot deel een negatieve invloed op de kwaliteit van de zorg wijt aan de lagere vergoedingen, en het beleid van de overheid. Ook personeel heeft een impact op de kwaliteit.


V: Wat zijn de meest opvallende veranderingen bij de rol van de overheid? (meerdere antwoorden mogelijk)

Verschuiving van Rijk naar Gemeente60%
Wetgeving wordt steeds ingewikkelder46%
Toegenomen rol van de overheid25%
Afgenomen rol van de overheid8%
Vershuiving macht naar zorgverzekeraars5%

De verschuiving van taken van centrale naar lokale overheid die plaats heeft gevonden wordt door een ruime meerderheid van de deelnemers als relevant gezien, terwijl ook de wetgeving als een factor van belang wordt aangegeven.


V: Wat zijn de meest opvallende veranderingen bij de rol van de zorgverzekeraars? (meerdere antwoorden mogelijk)

Toegenomen rol van de verzekeraar70%
Groeibeperkingen die worden opgelegd54%
Toenemende eisen omtrent kwaliteit51%
Lagere vergoedingen50%
Toenemend aantal zorgverzekeraars6%
Afnemend aantal zorgverzekeraars6%

Het leeuwendeel van de participanten ziet de toegenomen rol van de zorgverzekeraar als opvallend, waarbij lagere vergoedingen en groeibeperkingen als probleem worden gezien. Ook ziet men de eisen omtrent kwaliteit toenemen.


V: Rol van de cliënten: wat zijn hier de meest opvallende veranderingen? (meerdere antwoorden mogelijk)

Cliënten worden kritischer64%
Cliënten wensen meer informatie / inzage dossier39%
Cliënten kiezen zelf waar ze heengaan37%
Cliënten regelen meer zelf34%

Cliënten / patiënten blijken heel vaak mondiger en kritischer te worden, waarbij ook de vraag naar informatie groeit.


V: De concurrentie: wat zijn hier de meest opvallende veranderingen? (meerdere antwoorden mogelijk)

Concurrentie wordt sterker, en wij verliezen hierdoor cliënten27%
Wij worden beter, de concurrentie moet ons volgen26%
Concurrentie wordt zwakker, en wij halen cliënten bij hen weg15%
Concurrenten fuseren en vormen daardoor een bedreiging4%
Concurrentie wordt beter en wij worden gedwongen te volgen8%
Concurrentie wordt beter, wij blijven achter4%
(Kleine) omvang van onze organisatie werkt in ons nadeel3%

Wat betreft concurrentie blijken er niet veel opvallende ontwikkelingen te zijn: geen enkel punt scoort hoog. Blijkbaar is de zorg nog steeds redelijk vrij van concurrentie.


V: Randfactoren: wat zijn hier de meest opvallende veranderingen? (meerdere antwoorden mogelijk)

ICT wordt ingewikkelder40%
ICT wordt duurder32%
Personeel is moeilijker te vinden32%
Personeel wordt duurder24%
Huisvesting vormt een probleem (leegstand)17%
Huisvesting vormt een probleem (krapte)7%
Huisvesting wordt duurder5%
Huisvesting vormt een probleem (bereikbaarheid)3%

Bij randfactoren die invloed hebben op de organisatie spelen ICT en personeel de hoofdrol. Huisvesting levert minder problemen op.


V: Heeft uw instelling: (meerdere antwoorden mogelijk)

Last van opgelegde groeibeperkingen43%
Moeite om de kosten te dekken24%
Last van onbekendheid bij cliënten17%
Moeite om voldoende omzet te genereren13%
Tekort aan cliënten10%
Last van concurrentie10%
Een imagoprobleem8%
Geen van bovenstaande opties29%

Bij de algemene “pijnpunten” blijkt nogmaals dat de opgelegde groeibeperkingen als bedreiging worden gezien.


V: Maakt uw instelling gebruik van: (meerdere antwoorden mogelijk)

Social media74%
PR69%
Marketing67%
Persberichten65%
Advertenties51%
Reclamebureau24%
Geen van bovenstaande opties7%

Wat gebruikte media en communicaties betreft maakt 2/3 van de organisaties gebruik van zowel social media, PR, Marketing als persberichten. De helft adverteert ook, terwijl een kwart gebruik maakt van een reclamebureau.